Ádámfi György
Avi-Saul Mordeháj
Csekey István
Czakó Elemér
Dancsi József
Dizseri Tamás
Druzsbáczky György
Elek István
Gácsi Mihály
Galgóczy Erzsébet
Hild Viktor
Laki Kálmán
Lenk Gusztáv
Pap István
Polgár Jozefa
Radvánszky József
Rédl János
Sóki Imre
Somogyi Ignác
Sóskúti Margit
Szalay János
Szepessy Mihály
Szűcs Sándor
Szüsz Dávid
Thiery Péter
Tóth Csongorné
Varga Sándor Frigyes
Vezéry Ödön
Vidor Győző
Vörös István

A Panel című lapban megjelent sorozat
NEVEZETES SZOLNOKIAK

Szepessy Mihály
Szolnok hites nótáriusa


1807. augusztus hó 26-án született Szolnokon, közbirtokos szülők gyermekeként. Iskoláit Pesten, a jogot Kassán végezte. 1831-ben tette le az ügyvédi vizsgát. „Szolnok hites nótáriusa” lett, majd 1836-ban a kamarához nevezték ki, ahol később elnöki fogalmazóvá lépett elő. 1844-ben az udvar referense volt az országgyűlésen. Ebben az évben kötött házasságot Kauba Emiliával, ki öt fiúgyermekkel ajándékozta meg. 1845-ben kinevezték Temesvárra kincstári igazgatósági ülnöknek. 1848-ban Oravicára helyezték át igazgatósági tanácsosnak, „s mint ilyen, nemzetőri kapitány volt és több csatában részt vőn; azonban nemsokára a pénzügyministeriumhoz ministeri tanácsossá neveztetvén ki, s midőn a dicső emlékű nagy események lezajlottak, azért, mert hazáját híven szolgálni bírt önérzettel és bátorsággal: hadtörvényszékileg halálra ítéltetett, melytől csupán a legmagasabb kegyelem mentette meg”.

1852-ben bányatanácsossá nevezték ki a selmeci bányaigazgatósághoz. 1857-ben a pénzügyészség elnöke lett Pozsonyban. „1858-ban a máramarosi kincstári igazgatóság elnökségére érdemesíttetett, hol személyét annyira megkedvelteté, hogy midőn 1865-ben túlzott magyar érzelme miatt a bécsi ministeriummal összeütközésbe jővén, nyugdíjaztatott, több mint kétszáz kocsi kísérte a megye legvégső határáig.”

1867-ben osztálytanácsossá nevezték ki a pénzügyminisztériumhoz, ahol a jogügyek igazgatóságával is megbízták.

A Lipót-rend lovagkeresztjével kitüntetett Szepessy Mihály 1880. július 22-én halt meg Budapesten. Emlékét egyetlen tábla, vagy utca sem őrzi szülővárosában.

Nyomtatásban: Panel, VI/2. 2003. február, p. 8.

Kezdőlap
Irományok