A LEGVIDÁMABB BARAKK
1965

A Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown, Ohio, USA) 1966. jan. 16-iki számában közölt
„Fékezik az enyhülést: a párt megindította hadjáratát az írók ellen”
című cikk szolnoki vonatkozású részlete.




Előadás a Verseghy Ferenc Künyvtárban. 1960-as évek.
Szurmay Ernő gyűjteményéből. VFMK / MANDA (Illusztráció!)

A HIDEG TERROR ÉS AZ ÍRÓK
A magyarországi diktatúra, miként a kommunista rendszer általában, igyekszik az írókat befogni a diktatúra szolgálatába. Mivel a diktatúra az írói megjelenés és közlekedés minden lehetőségét kézben tartja, lévén az államé minden könyvnyomda, és mivel az államot szolgálja minden sajtótermék, mivel a filmgyártás teljesen az állam kezében van és mivel minden színház az államé, elnémító szorítást tud kifejteni az íróra azért, hogy erre a szolgálatra kényszerítse. Az írókat a korlátlan állami hatalom viszi, szállítja, állítja a nép elé és beszélteti őket abban bízva, hogy a marxizmust és a kommunizmust fogják dicsérni. Így jöttek létre Magyarországon úgynevezett „iró-olvasó találkozók”, irodalmi estek is, amelyeken a közönség nemcsak meghallgatta az irót, hanem kérdéseket is tehetett fel. Azonban az írók egy része a magyar nép előtt állva nem vállalta a párt kiszolgálását, őszintén szólott a magyar néphez.


Előadások [a Verseghy Ferenc Künyvtárban?]. 1960-as évek.
Szurmay Ernő gyűjteményéből. VFMK / MANDA (Illusztráció!)

Az alábbiakban közöljük a szolnok-megyei Verseghy Könyvtár igazgatójának, Dr. Nagy Jánosnak bizalmas utasítását, amelyet múlt év szeptember 16-án adott ki. Ugyanazt fejezi ki, mint a moszkvai rádió adása: az írót meg kell törni. Ne feledjük el, hogy a könyvtár is állami szervezet és a könyvtár igazgatója a kommunista párt irodalompolitikájának egyik helyi, kis diktátora. [Talán inkább lelkes vagy kevésbé lelkes kiszolgálója - KK] Így kell olvasni az alábbi bizalmas körlevelet, amelynek szörnyű szövegéhez nincs is hozzátenni valónk:


Szolnok megyei
VERSEGHY KÖNYVTÁR
Szolnok, Kossuth tér 4.
Tel.: 31-00, 20-97.
Előadó: dr. N . J.
Járási Könyvtár Igazgatója
Városi Könyvtár Vezetője
Megyei Könyvtár csoportvezetője, megyei módszertanosa
Szolnok. 1965, szeptember 10.
Tárgy: írók meghívása
Az MSZMP Szolnok megyei Bizottságával folytatott megbeszélés alapján, mivel az író-olvasó találkozókkal kapcsolatban az elmúlt évek során több probléma merült fel, igazgató, vezető Elvtársat az alábbiak végrehajtására a leghatározottabban utasítom, és a rendelkezések megtartásáért az Elvtársat fegyelmileg felelőssé teszem.
1. 1965. szeptember 13-tól szépirodalmi vagy ismeretterjesztő írókat és költőket meghívni csak a Megyei Könyvtár igazgatójának előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet. Ha az igazgató, vezető Elvtárs járása, városa területén író-olvasó találkozót (ismeretterjesztő, mezőgazdasági, szépirodalmi) kívánnak rendezni, még az író vagy költő meghívása előtt jelenteni kell a Megyei Könyvtár igazgatójának a tervezett találkozó helyét, idejét, a meghívni kívánt író nevét, az esetleges kisérő műsor programját. Az író vagy költő nevére a megbízó levelet csak a Megyei Könyvtár igazgatója engedélyező levelének megérkezése után lehet elküldeni.
2. Bármilyen író-olvasó találkozóval vagy irodalmi esttel kapcsolatban mindenféle reprezentációt meg kell szüntetni. Igazgató, vezető Elvtárs nem tehet semmiféle lépést annak érdekében, hogy a meghívott írót vagy költőt megvendégeljék. Erről a többi rendezőszervet is le kell beszélni. A meghívott írót vagy költőt ittas állapotban szigorúan tilos a közönség elé engedni. Természetesen az író tiszteletdiját, mely nem lehet több egy-egy szereplésért 200 azaz kettőszáz forintnál, illetve útiköltségét ki lehet továbbra is fizetni.
3. Az iró-olvasó találkozók műsorát is meg kell változtatni. A meghívott író vagy költő szereplésekor csupán a már megjelent műveinek felolvasására szorítkozzon. Előzőleg az írót egy helybeli, ideológiailag megfelelően képzett előadó mutassa be. A műsor után nem szabad az íróval és a közönséggel beszélgetést kezdeményezni. A mégis esetleges szerveződő beszélgetést a legszűkebb körre kell korlátozni. E rendelkezés alól kivételeket a Megyei Könyvtár engedélyezhet.
Természetesen a Megyei Könyvtár körleveleiben ajánlott írókat és költőket engedélyezetteknek kell tekinteni.
A járási könyvtár igazgatók a fentiekről a községi könyvtárak vezetőit tájékoztassák.
A járási könyvtár igazgató, a városi könyvtárvezető tájékoztassa továbbá az előzőekről a HMF, a Nőtanács járási, városi titkárát, illetve az FJK, FMSZ járási, városi vezetőjét.
Nagyobb körben a levél tartalmát ne propagálja.
Dr. Nagy János igazgató
P. H.

Előadás a Verseghy Ferenc Künyvtárban. 1960-as évek.
Szurmay Ernő gyűjteményéből.
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény / Magyar Nemzeti Digitális Archívum
(A fényképek illusztrációként szolgálnak, ezért a rajtuk látható személyek nevét nem adom meg.)



Kezdőlap
Vendégoldal