Csicsek Ildikó

"Hajnalcsillagunk volt sötét éjszakán..."

Erzsébet királyné szerepe a magyar történelemben

1898. szeptember 10-én két diszkrét eleganciával öltözött fekete ruhás hölgy sietett a genfi hajóállomásra. Váratlanul egy fiatalember szaladt nekik. Az egyik hölgyet fellökte és továbbfutott. Az idős hölgy gyorsan felállt, folytatták útjukat Felszálltak egy hajóra, ami azonnal elindult. Néhány perc múlva az idős hölgy elájult és meghalt. Ruháján ekkor pillantották meg az apró vérfoltot, s döbbentek rá, hogy merénylet történt Az áldozat Erzsébet, Ausztria császárnéja, Magyarország királynéja volt
Erzsébet — akit családja Sisinek becézett — 1837 karácsonyán született a Wittelsbach bajor hercegi család második gyermekeként. 1853 augusztusában, Ischl-ben ismerkedett meg Ausztria 23 éves császárával. Az 15 éves Sisi és Ferenc József között lángoló érzelmek szövődtek, és egy évvel később — uralkodói családokban szokatlan módon — valóban szerelmi házasság köttetett.

A bécsi és a cseh arisztokrácia finnyáskodva (nem tartották eléggé előkelőnek a származását), de a birodalom népei örömmel fogadták, mivel a császár boldogsága hatással volt a belpolitikára is: Magyarországon, Lombardiában és Velencében ekkor szüntették meg a forradalom óta érvényben lévő hadiállapotot. Az esküvő alkalmából több mint 200 politikai elítélt kapott kegyelmet. További száznak elengedték a büntetés felét.

Röviddel azután, hogy Erzsébet belépett Ausztria történetébe, megtalálták a Kossuth által 1848-ban elásatott magyar szent koronát — biztató égi jel nemzetünk számára! A legszentebb magyar ereklyét visszavitték Budára.

Az eljegyzés után a császárnéi hivatásra készülődő Erzsébet gróf Majláth János magyar történettudóstól tanulta meg a birodalom történetét. Ezek az órák alapozták meg Sisi későbbi történelmi nézeteit. Majláth lojális volt a bécsi kormányzattal szemben (amit itthon szemére is vetettek), mégis magyar szellemben tanította Sisit. Megismertette az 1849-ben Ferenc József által eltörölt magyar alkotmánnyal, megértést ébresztve benne a magyar ügy iránt.

Erzsébetet már az esküvő után csalódások érték. Bekerült a bécsi udvar anyósa, Zsófia főhercegné által irányított hideg, egyéniséget, érzelmeket nem toleráló protokollgépezetébe, amit a 16 esztendős, szárnyaló fantáziájú, verseket író ifjú császárné sohasem tudott megszokni. Házassága első éveiben igyekezett megfelelni az udvar elvárásainak, később — ha csak tehette — menekült az „aranykalitkából".

Gyors egymásutánban három gyermeknek adott életet (Zsófia 1855, Gizella 1856, Rudolf 1858), de anyai szerepének boldog megélését beárnyékolta az anyósával folytatott küzdelem.

A gyermekek születése növelte Sisi népszerűségét a birodalomban, hiszen minden örömteli családi esemény újabb engedményeket hozott a belpolitikában, apró réseket ütve a rideg abszolutizmus rendszerén. Az első években férjével végiglátogatja birodalma országait, segítséget nyújtva ezzel a zilált politikai viszonyok rendezéséhez. A nyugtalan észak-olasz tartományból írta édesanyjának a császár: „Erzsébet szépsége jobban meghódította Itáliát, mint a katonák és az ágyúk".

1857-ben járt először Magyarországon. Vérbe fojtott szabadságharcunk után a fogadtatás nem volt túlságosan barátságos. Arany János ekkor írta meg A walesi bárdokat. A magyar nemesség öntudatos, büszke fellépése azonban nagyon tetszett a császárnénak. Rokonszenve viszonzásra talált. Ettől kezdve honfitársaink minden politikai könnyítést Erzsébet jótékony hatásának tulajdonítottak. S valóban, Sisi szót emelt a magyarokért. Ferenc József ekkor engedélyezte az 1849-es emigránsok hazatérését. Ezután jöhetett vissza hazájába például Andrássy Gyula, a kiegyezés utáni első magyar miniszterelnök és későbbi közös külügyminiszter.

1863-tól rendszeresen és igen nagy szorgalommal tanulta, s hamarosan folyékonyan beszélte a magyar nyelvet. A nyelvtanulás ürügyén emelte maga mellé a kecskeméti köznemesi családból származó Ferenczy Idát, aki magyar felolvasónője, és 34 éven át leghűségesebb barátnője volt. Személye nemcsak magánéleti, hanem magyar politikai szempontból is kulcsfontosságú. A „felolvasónő" Andrássy Gyula és Deák Ferenc bizalmasa volt. A magyar politika zseniálisan használta fel a kínálkozó alkalmat a nemzet javára! A császárné lelkes munkálkodása a magyar alkotmány visszaállításáért, Ferenc József megkoronázásáért akkor kezdődött, amikor Ferenczy Ida az udvarba került.

Erzsébet sohasem fejtett ki akkora politikai aktivitást, mint a kiegyezést megelőző időszakban. Jól tudta ezt a magyar közvélemény is — „a haza jóságos gondviselésének" kezdték nevezni. 1867. június 8-án, Ferenc József és Erzsébet koronázásával vált teljessé a februárban létrejött kiegyezés. Magyarországnak ilyen rajongva szeretett királynéja még nem volt!

Erzsébet királyné magyar koronázási díszruhában
Fotó: Rabending (1867)

1868 áprilisában, Budán született meg Sisi negyedik gyermeke, Mária Valéria. A bécsi udvar fellélegzett a hír hallatán, hiszen hónapokig rettegtek attól, hogy egy Budán világra jövő fiúgyermek majdan Magyarország királya lehet — a császár ellenében —, s a magyar korona országai elszakadnak Ausztriától. A világszép császárné és királyné a kiegyezés után teljesen visszavonult a politikától, de a magyarok iránti rokonszenve élete végéig megmaradt.

1876-ban Deák Ferenc halálakor Budapestre sietett. Lerótta kegyeletét a „haza bölcsének" ravatalánál. Rudolf trónörökös tragédiája (1889) után többé nem vetette le a gyászruhát. A megtört asszony a költészetbe és utazásokba menekült. Utoljára a millennium idején járt Magyarországon. Mikszáth Kálmán gyönyörű beszámolót írt a királyné és a nemzet utolsó találkozásáról.

Erzsébet csaknem fél évszázadon át volt császárnéja egy problémákkal terhes, hanyatló birodalomnak.

Halála csak a világ számára volt szörnyű. Hirtelen, fájdalom nélkül, békésen távozott — úgy, ahogy óhajtotta.


Kezdőlap Vendégoldal