Brassai Károly


A szolnoki Szent Ferenc-rendi plébániatemplom szószéke


(Katholikus Élet, II/9. 1925. május 1., p. 135–136.)


Bemenet a templom hajójának jobboldali falán van egy remek iparművészeti és szobrászati darab, a szószék, melynek művészi értéke óriási. Gyönyörű alkotása a rokokó művészetnek, melyen a könnyű és folyékony, laza és tekervényes formák, mint a stíl jellemvonása feltalálhatók, de dekoráció és csíny tekintetében is elsőrendű műremek ezen szószék.

E szószéken a mester az ó- és újtestamentumot ábrázolta alakjaival. A szószék négy kiugró részében helyezkednek el az egyházatyák. A főoltárral szemben, a fal közelében látható szent Gergely pápa  kettős kereszttel a kezében és fején a tiarával. Mellette van szent Ágoston, szent Jeromos a tányér alakú süvegével és végül Chrysostomus, vagyis aranyszájú szent János. Előkelő mozdulatú, okos tekintetű alakjai ezek a szószéknek. Finoman vannak modellírozva és vastagon aranyozva.

Ezek között dombormű relief ábrázolások láthatók három mezőben. A középső mezőben a rézkígyót ábrázolta a szobrász kellő ügyes mozdulatú alakokkal.

A bejárattal szemben lévő mezőn modellírozta a szobrász Mózest, amint a sziklából vizet fakaszt. Itt a szobrász Mózes alakját emberfeletti alaknak ábrázolta, mint Michelangelo a prófétáit a sixtusi kápolnában.

A harmadik mezőben újból Mózest modellírozta a tízparancsolat tábláival, amint az egek Urának hálát mond.

A szószék alsó része kecsesen van befejezve és rajta ábrázolta a szobrász a földi boldogságot, mely az angyal arcáról sugárzik le.

A szószék ajtaján is Mózes ótestamentumi kiváló okos alakja látható, mint a keresztény katholikus vallás első hírnöke és szónoka az ószövetségben.

Az ajtótól jobbra és balra két angyal tartja a szószék baldachinját gratiózus mozdulattal. A mennyezet kellemes kék színében látjuk a vastagon ezüstözött szent Lelket, mint az isteni Bölcsességet ábrázolva galamb alakjában.

A szószék koronázó részén a négy evangélista foglal helyet egy csigavonal alakú párnán válogatott taglejtéssel és mozdulattal, és közöttük a teret angyalkák töltik be kellő ornamentális díszekkel.

Végül merész gondolattal van megoldva a szószék felső koronázó része. Ez az Egyházat ábrázolja, melynek élén a legmagasabban álló részén Jézus fenséges, szelíd alakja látható, aki a vállán bárányt hord.

Jézus alakja az újtestamentumot ábrázolja. Mindenesetre az idő viszontagságai ezt a szószéket is megviselték, és színei bekormozódtak, elhalványultak, de azért értéke mégis csak óriási nagy és megérdemli, hogy a nagyérdemű közönség ezt a műremeket megbecsülje.

Mi, szolnokiak büszkék lehetünk e nagy műkincsünkre.

Kezdőlap Vendégoldal