A TISZAZUGI ARZÉNÜGY HÍREI A SZOLNOKI SAJTÓBAN
1929–1933

Összeállította: Kósa Károly
1/11. oldal


2. oldal

Az összeállítás törzsét a Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok közleményei adják.
Ebben a teljességre törekedtem.
A lap azonban a szolnoki közgyűjteményekben sem lelhető fel hiánytalanul.
Ezért, illetve a híranyag teljesebbé tétele érdekében néhol más szolnoki lapok híreit is idézem.


A tiszakürti méregkeverőnő
   (Kunszentmárton és Vidéke, 1929. jún. 9. p. 5. — Tiszaföldvári Hírek című oldal)
Szomorú ügyben nyomoz a tiszakürti csendőrség. Egy lelketlen asszony több jóravaló embert megmérgezett, többen meg is haltak. Idegeneknek is adott 160 pengőért, és többeknek felajánlta tudását úgy, hogy 160 pengőért mérget ad el, hogy mérgezzék meg szüleiket és férjüket. Ilyen földi boszorkányok megérdemelnék, hogy megégessék őket.

A tiszakürti méregkeverőnő

   (Szolnok és Vidéke, XI/48. 1929. jún. 16. p. 2.)
Szomorú ügyben nyomoz a tiszakürti csendőrség. Egy lelketlen asszony több jóravaló embert megmérgezett, többen meg is haltak. Idegeneknek is adott 160 pengőért, és többeknek felajánlotta tudását úgy, hogy 160 pengőért mérget ad el, hogy mérgezzék meg szüleiket és férjüket. Ilyen földi boszorkányok megérdemelnék, hogy megégessék őket. Így írja ezt a Tiszaföldvári Hírek. Mi pedig érthető érdeklődéssel várjuk az ügy fejleményeit.

Méregkeverő bűnszövetkezet évek óta büntetlenül gyilkolt Tiszakürtön
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/53. 1929. júl. 4. p. 2.)
Már napok óta szorgosan nyomozott a csendőrség Tiszakürth nagyközségben, hogy az ott évek óta felmerült gyanús halálesetek tetteseinek nyomára találjon. Végre néhány nap előtt biztos adatok nyomán a méregkeverés és méreg általi gyilkosság elkövetésének tetteseit letartóztatták. Mint tiszakürthi tudósítónk írja: Madarász József és felesége, Szabó László és ennek felesége vannak a méreg általi iszonyú gyilkosság bűntettével terhelve, Csordás Bálintné Borzik Krisztina pedig a méregkeverő kuruzslónő, ki a gyilkossághoz a mérget szolgáltatta. Az előbbiek, mint már bevallják, a felmenő családtagokat gyilkolták meg a méreggel. Az utóbbi pedig jó pénzért mindenkinek használatára bocsátotta a méreganyagot. A bűntények tettesei közül hatot szállított a csendőrség a szolnoki kir. ügyészség börtönébe. Ezek közül egy, Fazekas Gyuláné nagyrévi bábaasszony szabadlábra helyeztetett. Mint értesülünk, Kronberg János kir. ügyész fogja vezetni a nagy kiterjedésű méregkeverés és gyilkossági monstre bűnper kibogozásának szövevényes szálait. Mint Tiszakürtön beszélték, a temetőben több sír alatt elrejtett titkos bűn lesz felderítve a sírok felásatása, az ott nyugvó hullák felboncolása és az orvosi vegyvizsgálat nyomozása folytán.


A nagyrévi sírásó hatósági utasításra nyitja fel a sírokat - forrás: huszadikszazad.hu

A sírok beszélnek
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/56. 1929. júl. 14. p. 3.)
A tiszakürti méregkeverő szövetkezet fő bűnösei, kik felmenő családbelijeiket, édes atyjukat pusztították el méreggel, beismerésben vannak. Szörnyű tettüket bevallották. Ugyanis Szabó László és felesége, ifjabb Madarász József és felesége töredelmesen bevallották, hogy a Csordás Bálintné Borzik Krisztina által szállított méreggel pusztították el szüleiket. Tiszakürtön és Nagyréven felásták a sírokat és a meggyilkoltak belső részeit felküldték Budapestre az Országos Vegyvizsgáló Állomásnak, hol hivatalból fogják megállapítani, hogy az elvetemedett gonosztevők minő mérget használtak gaztettük végrehajtásakor. A sírok beszélnek.

A tiszakürti méregkeverő szövetkezet
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/58. 1929. júl. 21. p. 2.)
A széles körre kiterjedő tiszakürti-nagyrévi méregkeverőnők bűnszövetkezete, mely máris nevezetes monstre bűnperré nőtte ki magát, vármegyénk tiszazugi községeiben általános izgalomban tartja a lakosságot. Rendkívüli gondot és körültekintést igényelnek azon egyes bűneseteket bejelentő levelek, melyek nap nap mellett érkeznek a bűnüggyel behatóan foglalkozó Kronberg kir. ügyésznek. Mint már jeleztük is, a Tiszakürtön és Nagyréven a sírokból kiásott hullák belrészei felkerültek Budapestre a vegyvizsgáló állomásnak, de ez ideig még vissza nem érkeztek.
A kir. ügyészség fogházában ez ideig Szabó László és felesége, ifj. Madarász József és felesége, valamint Csordás Bálintné Borzik Krisztina, a méregkeverőnő vannak letartóztatásban. A Szabó házaspár védőügyvédül Dr. Rostit, a Fazekas pár dr. Móra Lajost, Csordás Bálintné dr. Kovács Gábor szolnoki ügyvédeket jelentették be.
Az iszonyú, s nagy szétágazású bűnper már eddig is megkövetelte a maga áldozatait, mert özvegy Fazekas Gyuláné született Oláh Zsuzsanna, ki már itt Szolnokon letartóztatásban volt, azonban a vizsgálóbíró által szabadlábra helyeztetett, f. hó 19-én Nagyréven marólúgot ivott és iszonyú kínok között meghalt. Özv. Pápai Jánosné sz. Petyus Erzsébet pedig ugyancsak Nagyréven f. hó 18-án a büntetéstőli félelméből felakasztotta magát. Úgy látszik, a monstre bűnügy a beérkező feljelentések alapján még több áldozatot is fog követelni, melyek a megtorló igazságszolgáltatás, vagy a lelki furdalás miatt bekövetkezett önbíráskodás útján veszik el megérdemlett büntetésüket.

Tiszakürt-nagyrévi tömeges mérgezés fejleményei
Az egykor rémhírre vergődött Jäger Mari bűntényeit felülmúló monstre bűnper áll előttünk
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/59. 1929. júl. 25. p. 2.)
Újabb feljelentések alapján ebben a monstre bűnpörben dr. Kovács Géza vizsgálóbíró, dr. Kánitz Izidor, dr. Orsós Imre és a vádlottak védője, dr. Kovács Gábor ügyvéd az állítólagos áldozatok exhumálása végett kiszállt Nagyrévre. Az exhumálásnál a falu népe összesereglett. Csendőrkordon tartotta a népet vissza, nehogy jelen legyen a község népe a hullák felboncolásánál. Az exhumált hullák, dacára hogy 1905-ben lettek eltemetve, épek voltak. (Ez a körülmény az arzénmérgezés tünete, mert az arzén a hullát konzerválja). Az újonnan exhumált Holyba Károly és Pápai Lajos hullarészeit felterjesztette a vizsgálóbíró az országos vegyészhez, akinek a véleményét ma még nem tudják. Tudósítónk arról számol be, hogy az egész Nagyrév község becsületes gazdaközönsége szégyelli ezt a botrányos bűnügyet. Szégyelli és gyalázza, hogy éppen Nagyrév község a színtere ennek a bűnszövetkezetnek, amely a falu békés, csendes nyugalmát feldúlta most, amidőn mindenki az aratási munkálatokkal van elfoglalva.
Szombaton délután négy órakor temették el az öngyilkos özv. Fazekas Gyulánét (nem az ártatlan Fazekas Mária) és Pápai Jánosnét, akik megszöktek a földi igazságszolgáltatás elől. Temetésükön nagyszámú, csak asszonyokból és menyecskékből toborzódott csoport kísérte őket utolsó útjukra. A temetésen megjelent dr. Kovács Gábor is, mint az elhalt védőügyvédje, aki igyekezett az elhalt ártatlanságáról a családot meggyőzni.
A bűnvádi nyomozás igen lázasan folyik, és e hó 21-én letartóztattak, illetve előzetes letartóztatásba helyeztek többeket.
Az első letartóztatott özv. Holyba Károlyné. Ennek az asszonynak az ura 1923-ban halt meg. Most azután az asszony bevallotta, hogy ő is a légypapírral gyilkolók táborához tartozott. És mikor megkérdezték tőle, hogy miért, vállvonogatva felelt:
— Úgyis nagyon beteges volt már a lelkem, aztán meg is untam már a sok ápolást.
A másik letartóztatott özv. Pápai Lajosné, aki szintén arzénnal ölt. Ő azért ölte meg az urát, mert rossz ember volt, és mert ilyen módon tudta csak megkaparintani férjének apai örökségét. A harmadik letartóztatott: özv. Sebestyén Bálintné, aki szintén a földért gyilkolta meg arzénnel öt esztendővel ezelőtt a férjét.

Megérkezett az országos vegyész terhelő véleménye a Tiszakürt-nagyrévi bűnügyben
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/60. 1929. júl. 28. p. 2.)
A szolnoki kir. ügyészséghez tegnapelőtt, július 26-án érkezett meg az Országos Vegyvizsgáló Állomásról a Tiszakürtön exhumált Szabó Mihály, Madarász József és a Nagyréven exhumált Szabó István belső hullarészeinek vegyvizsgálatából megalkotott országos vegyészi vélemény. Előrebocsátva az országos vegyésznek azt a megállapítását, hogy a tudomány mai állása szerint, egy milligramm arzénméreg elegendő egy emberélet kioltására.
Az országos vegyész Szabó Mihály hullájában 7, Madarász Józsefében 9 és Szabó Istvánéban 12 milligramm arzént mutatott ki. Sőt az országos vegyész a hullarészekből kivont, és pontosan megmért tiszta arzénmennyiséget is elküldte a kir. ügyészségnek. Az exhumáló orvosok vegyvizsgálat végett nemcsak a hullarészeket küldötték fel, hanem a koporsók alatt lévő, a koporsókat környező homokrétegből is bizonyos mennyiséget.
Az országos vegyész a koporsók alatt lévő, és azokat környező homokban is pontosan megállapította az arzénmérget.
Az iszonyú bűnügyben, melynek kiágazása a beérkező feljelentések folytán napról napra szélesebb körre, a közeli s távolabbi községekben véghezvitt rémes mérgező bűntényekre terjed ki, Kronberg János kir. ügyész indítványára dr. Kovács Géza vizsgáló bíró folytatja a nyomozást, mely most már nem csak Tiszakürt és nagy Rév községek, hanem Ó Kécske, T. Inoka, Tiszaföldvár és több község területére is kiterjed. Úgyhogy e nagy kiterjedésű monstre bűnügy a bűnözések szomorú színhelyévé avatja vármegyénk Tiszazugi területét.

Újabb letartóztatások a szomszédos községekben
A Tiszakürt-nagyrévi bűnügy újabb fejleményei
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/61. 1929. aug. 1. p. 2.)
A Tiszakürt-nagyrévi monstre bűnügyben újabb névtelen feljelentések alapján az erélyes nyomozás ismét kézre kerített egy csomó bűnöst, akiket le is tartóztattak.
Nevezetesen Madarász Józsefnét szül. Bede Ágnest, akiről kiderült, hogy tudott arról, hogy fia mit szándékozik tenni apjával, az ő férjével. Nem csak tudott róla, de elősegítette, mert maga is adott be férjének mérget, amitől elpusztult. Ez az asszony süketnéma, a vizsgálóbíró nem is tudja kihallgatni, Budapestről jön csütörtökön a süketnéma szakértő, aki kihallgatja Madarász Józsefnét.
A másik letartóztatást Fábián Istvánra és nejére vonatkozólag rendelték el, akikre Csontos Lajos karcagi lakos 1928-ban ráíratta házát és négy hold szőlőjét, hogy gyengeelméjű nejével, Vida Juliannával nyugodtan élhesse le hátralévő napjait. Alig néhány hét után megbetegedett Csontos. Elmebeteg felesége nem tudta ápolni. Fábiánné volt mellette, aki látszólag önfeláldozóan ápolta jótevőjüket, mégis a könnyűnek látszó gyomorrontásnak halálos vége lett.
Akkor még a tiszakürti és nagyrévi mérgezésekről sem tudott más, mint a névtelen levélíró.
Mikor a tiszakürti ügy első híre megjelent a lapokban, Fábián István és felesége elköltözött Hajdúszovátra. A névtelen levélíró pedig ismét jelentkezett és figyelmeztette a nyomozókat, hogy Fábiánék költözködése és a tiszakürti bűnügy között összefüggés van.
A karcagi rendőrségről azonnal detektívek mentek Hajdúszovátra, és a látogatásnak meg is lett az eredménye. Fábiánék bevallották borzalmas tettüket. A részletekre vonatkozólag azonban nem akartak nyilatkozni, és azt sem árulták el, hogy kitől kapták a mérget. Beszállították őket a szolnoki ügyészség fogházába.

A tiszazugi méregkeverők
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/63. 1929. aug. 8. p. 3.)
A vármegye tiszai alsójárásában, Tiszakürth és Nagyrév községekben feljelentések alapján felfedezett méregkeverő szövetkezet működésének szálai még teljesen kibogozatlanok, mert az eddig megállapított három mérgezési eseten kívül újabb letartóztatások történtek, melyek újabb és újabb exhumálásokat, és a megmérgezett egyének belrészeinek az országos vegyvizsgálati állomáshoz való felküldését eredményezték. De most már nem csak e két községben, mely a méregkeverők fészkének bizonyult, hanem a vármegye különböző részeiben, sőt Pest vármegyére kiterjedőleg jelentettek be mérgezési bűnesetet. Ma már oly iszonyú bűnhalmazattal állunk szemben, mely az egykor híres Jéger Mária féle bűnhálózat méreteit jóval felülmúlja. A szabadlábon volt bűnösök közül ketten már öngyilkosság által iparkodván menekülni a büntető bíróság ítélete elől, önmaguk szolgáltattak elégtételt a legundokabb büntettük elkövetéséért. Oly nagy kiterjedésű, s máris országos hírűvé lett bűnhalmazat áll előttünk, hogy annak alapos kinyomozására az egyszerű rendőri nyomozást elégtelennek tartjuk, miért is a legfőbb igazságügyi hatóság bölcs intézkedését méltán elvárhatjuk, hogy ez iszonyú bűnhalmazat alapos kibogozására a nyomozás és vizsgálat irányítására egyik alapos gyakorlattal bíró közegét, a kir. ügyészség valamely kiváló tagját delegálja. Egyszóval ez ügy, mely ma igen jó kezekben van, megkívánja, hogy az egy időre az illetékes ügyész minden tevékenységét a grandiózus ügy lebonyolítására szentelje.


Csendőrök őrzik a tiszakürti hullaházat - forrás: huszadikszazad.hu

Négy újabb letartóztatás a tiszakürti méregkeverés bűnügyében
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/63. 1929. aug. 8. p. 3.)
A tiszakürti és nagyrévi tömeges mérgezés ügyében szakadatlanul nyomoz a csendőrség, és a nagy bűnügynek egyre újabb és újabb fejleményei támadnak. A tiszakürti csendőrség vasárnap Szentesen nyomozott, ott kutatott egy gyilkossággal gyanúsított napszámos után. A gyanúsított nem tartózkodott Szentesen, Gádoroson volt cséplési munkán. A csendőrök utána mentek, és Vajda Pál személyében el is fogták a gyanúsított napszámost. A cibakházi csendőrség hétfőn reggel letartóztatta, és a szolnoki ügyészség fogházába kísérte özvegy Beke Mihálynét, özvegy Takács Lajosnét és Beke Mihályné mostohaleányát, Valki Ferencné született Beke Rózát. Beke Mihályné és Valki Ferencné együttesen mérgezték meg 1918-ban Beke Mihályt, özvegy Takács Lajosné pedig 1911-ben pusztította el férjét, Takács Lajost. Mindhárom letartóztatott beismerő vallomást tett a csendőrség előtt. Beke Mihályné elmondotta, hogy ő már 1918 előtt meg akarta mérgezni harctérről hazakerült férjét. Meg is vette a mérget, de utóbb elállott szándékától. Később látta, hogy mostohaleánya mérget adott be az apjának, aki nagyon rosszul lett és szitkozódott, hogy a harctéren szerzett gyomorbetegsége újból kiújult. Mostohaleányának ez a cselekedete érlelte meg elhatározását, hogy most már együtt a leányával fogja beadni a mérget az urának, hogy meghaljon. Így is történt. Takács Lajosné elmondotta, hogy 1911-ben hátgerincsorvadásban fekvő férjének adott be légykőoldatot. A férje meghalt anélkül, hogy orvos kezelte volna. A halottkém hátgerincsorvadást állapított meg.

A Tiszakürt Nagyrév községek méregkeverőinek bűnügye
Több mint 30 letartóztatás
   (Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, XL/65. 1929. aug. 15. p. 3.)
Megdöbbentő az a bűnszövetkezet garázdálkodása, mely a Tiszazug e két községében már egy pár évtized óta üzletszerűleg, szemtelen vakmerőséggel gyakorolja gyalázatos megrögzött bűnös mesterségét. A nyomozás adatai az 1911. évre vezetnek vissza. Az volt az első mérgezési bűneset, amikor Takács Lajost felesége Fazekas Gyuláné bábaasszony által adott méreggel mérgezte meg. Fazekas Gyuláné ellen már korábban is felmerültek a bűnözés tünetei, melyeket azonban nem lehetett rábizonyítani. Ezelőtt pár hóval, amidőn az elsőnek a csendőrség nyomára jött, Takácsnét bekísérték Szolnokra. Innen azután szabadon bocsátották falujába, hol a csendőrök óvatosan megfigyelték, és nyomára jöttek, hogy a méregkeverő asszony sorra-sorra járja azokat az asszonyokat, kiknek a halálos italt magas árakban kiszolgáltatta férjeik meggyilkolására. Így derültek ki a sorozatos gyilkosságok. Amidőn azután Takácsné tudomására jutott, hogy a méreg a halottak hulláiból is előteremthető, lúgkővel megmérgezte magát. Pápai Jánosné, az undok Zekabe bűntársa is a halálba menekült, felakasztotta magát. Most már számos haláleset van felderítve, melyeknél a mérgezés bűntényének fennforgása kétségbe vonhatatlan.
E hó 10-én e szövevényes bűnügy intézésével megbízott Kronberg János kir. ügyész, dr. Nádas Ferenc vizsgálóbíró tanácselnök, dr. Orsós és dr. Kornik törvényszéki orvos szakértők kiszállottak a helyszínre, hol több újabb exhumálás és letartóztatás eszközöltetett. Az eddig felmerült adatok alapján a letartóztatottak száma már a harmincat meghaladja, akik között két férfi van, a többi valamennyi bűnös asszony. Ezek férjeiktől méreggel, gyilkosság által iparkodtak megszabadulni. A folyamatban levő nyomozás mindég szélesebb körre terjedt ki. Ki tudja, hol ér majd véget.Következő oldal

Kezdőlap
Adattár